Kody Kapow: Kapower Through!

► Play Game

Kody Kapow: Kapower Through!

Match the body position to the incoming wall so you’ll fit through it.